c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

21.1.2020

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748

 

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Sophie Holm, onsdagen 19 februari 2020 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 505.

Sjuttonhundratalet utgör en övergångsperiod i den europeiska diplomatins historia. Utrikespolitik och diplomati institutionaliserades och professionaliserades i allt högre grad. Det diplomatiska arbetet påverkades också av samhällsförändringar så som bättre kommunikationsmöjligheter och framväxten av en allmän opinion med politisk betydelse. Men vad innebar detta ur det enskilda sändebudet synvinkel?

Sophie Holm har undersökt den tidigmoderna diplomatins oskrivna regler genom en granskning av utländska sändebud i Stockholm vid tiden för 1746–1747 års riksdag. Vid denna tid aktualiserade Österrikiska tronföljdskriget olika allianspolitiska alternativ under riksdagen med ett ökat diplomatiskt engagemang i huvudstaden som följd. I fokus för hennes föredrag står diplomati, opinionsbildning och konflikthantering utanför de militära sammandrabbningarnas och fredskongressernas sfär: hur såg det diplomatiska värvets villkor ut och vad innebar det att tjänstgöra som diplomat i Stockholm?

Sophie Holm disputerade med avhandlingen Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 vid det svenska läroämnet i historia vid Helsingfors universitet i december 2019.

 

 Varmt välkomna!

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »