c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Inbjudan till att lämna in uppsatser

27.9.2008

Inbjudan till att lämna in uppsatser (Call for Papers)

Historisk Tidskrift för Finland (HTF) ger år 2009 ut ett temanummer om jubileer i
historien. Målet med numret är dels att problematisera jubileumsfirande och jubileernas politik i det förflutna, dels att behandla litteratur och andra publikationer som tillkommit inför de stora jubileerna på 2000-talet.

Skribenter ombeds kontakta HTF:s redaktion senast den 30 oktober 2008 med korta fritt formulerade förslag till

  • uppsatser (max. 30 trycksidor) om förflutna jubileer, inklusive texter i vilka tillämpas ett historiografiskt perspektiv på jubileumsfirande och teoretiska analyser av jubileer som en form av historiepolitik. Uppsatserna genomgår anonym lektörsgranskning innan de kan godkännas för publicering.
  • översikter (max. 20 trycksidor) om litteratur och andra publikationer som tillkommit inför ett eller flera av jubileerna på 2000-talet (t.ex. Runebergs 200-årsjubileum, unionsupplösningen 2005 eller rikssprängningen 2008-2009).
  • synpunktsartiklar (max. 8 trycksidor) där skribenten behandlar historiekulturen kring jubileerna på 2000-talet eller reflekterar kring jubileers funktion i historien.
  • recensioner av litteratur som publicerats inför jubileerna på 2000-talet, utrymme ges

särskilt åt litteratur som publicerats inför uppmärksammandet av 1808-1809 års
rikssprängning. Recensioner av böcker som publicerats före 2006 godkänns endast
undantagsvis för publicering.

Slutlig deadline för texter som redaktionen anser passa in i numret är den 30 mars 2009 för uppsatser och den 30 april 2009 för övriga texter.

Skribenter ombeds följa HTF:s instruktioner för skribenter.

HTF är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. Samtliga uppsatser genomgår en formaliserad lektörsgransking (referee-praxis). Huvuddelen av uppsatserna behandlar finländska eller nordiska frågor samt teman med anknytning till Östersjöområdet.

Redaktionens kontaktuppgifter

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »