c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

HTF digitalt

HTF finns tillgänglig som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) från och med år 1990. Nya årgångar publiceras med ett års fördröjning.

HTF vill främja vetenskaplig öppenhet och tillgänglighet, samt skapa möjligheter för finska historiker att presentera sin forskning för en bredare läsekrets både i och utanför Finland. Äldre årgångar av tidskriften har därför publicerats digitalt utan enskilda skribenters medgivande. Skribenter som av upphovsrättsliga skäl motsätter sig att deras texter sålunda blivit tillgängliga digitalt, kan vända sig till redaktionen med en önskan om att materialet avlägsnas.

GÅ TILL HTF DIGITALT 

Publiceringsvillkor, upphovsrätt och Open access

Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk Tidskrift  för Finland (HTF) ger för all framtid tidskriften rätt att publicera  texten i såväl tryckt som elektronisk form utan krav på ekonomisk  ersättning eller annan kompensation.

Innehållet i papperstidskriften görs fritt tillgänglig via journal.fi portalen som upprätthålls av Vetenskapliga Samfundens Delegation (VSD/TSV). Den digitala parallellpubliceringen sker med 6-12 månaders fördröjning, men redaktionen kan besluta  att publicera vissa texter tidigare på Internet.

 

Författaren garanterar, genom att insända material till redaktionen,  att detta ej tidigare har publicerats på annat håll, vare sig i sin  helhet eller i betydande delar, på svenska eller annat språk.  Författaren garanterar även att materialet inte samtidigt har  erbjudits eller kommer att erbjudas för publicering på annat håll  innan redaktionen har fattat definitivt beslut om publicering i HTF.

Författare behåller upphovsrätten till sina texter och äger rätt att  fritt sprida och publicera dem efter det att de först har publicerats  i HTF. Författare som önskar återpublicera sin text efter det att den  publicerats i HTF ombeds att, i enligt med god forskningssed, tydligt  i den nya publikationen referera till originaltexten i HTF. Detta  gäller all återpublicering i såväl identisk, reviderad eller översatt  form. Författare ombeds även att informera redaktionen om den nya  publikationen.

Av uppsatser och bidrag i avdelningen Översikter och meddelanden’ får författarna en pdf-fil samt två friexemplar av den tryckta tidskriften. Författaren har rätt att distribuera den elektroniska kopian i parallellpubliceringsdatabaser och andra forum, ett år efter att  papperstidskriften har publicerats.

HTF förbehåller sig rätten att publicera bidrag i journal.fi -portalen.
HTF uppfyller de krav på Open Access som ställs av Vetenskapliga  Samfundens Delegations och andra större inhemska och internationella forskningsfinansiärer.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »