c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Om tidskriftenHistorisk Tidskrift för Finland
(ISSN 0046-7596) är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. HTF utges sedan 1916 av Historiska föreningen (Finland). HTF utkommer med fyra nummer om året. 

HTF riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. För närvarande har tidskriften ca 600 prenumeranter huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. 

Tidskriftens innehåll behandlar huvudsakligen Finlands och Nordens historia samt teman med anknytning till Östersjöområdet. Uppsatserna granskas av redaktionen och två särskilt utsedda lektörer. I allmänhet är ett av årgångens nummer ett temanummer för vilket en utomstående gästredaktör anlitas.

Förutom uppsatser ingår i varje nummer ett antal granskningar av aktuella historiska verk. "Översikter och meddelanden" bildar en egen avdelning där t.ex. forskningsöversikter och presentationer av aktuella forskningsprojekt ingår. I avdelningen "Från fältet" ingår rapporter från vetenskapliga seminarier samt presentationer av historiska föreningars och institutioners verksamhet. Det övriga innehållet utgörs av diskussion, "Synpunkten" och "Forskarprofilen", i vilken framstående finländska historieforskare presenteras.

Tack vare översättningsstöd beviljat av FILI är HTF ett flitigt utnyttjat forum också för finskspråkiga historiker.


Historisk Tidskrift för Finland utges med bidrag av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Tidskriften finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation fr.o.m. årgång 1996. Nya årgångar publiceras med ett års fördröjning. HTF digitalt (ISSN 2343-2888). 

 

Ansvariga redaktörer
 

Per Olof von Törne 1916–1924
Eric Anthoni 1925–1969
Jarl Gallén 1970–1981
Max Engman 1982–2000
Lars-Folke Landgrén 2001–

Aktuellt